torsdag 13. november 2008

Digitale læringsplattformer

Hvordan kan bruk av digitale læringsplattformer gi bedre læring for elevene?
v/Egil Weider Hartberg, Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer
(Skolen i digital utvikling - konferanse Lillestrøm 13. og 14. november)

Nødvendig kompetanse:
 • Pedagogisk fundament
 • Generell didaktikk
 • Kjennskap til metoder
Pedagogisk bruk av digitale læringsplattformer,

5 hovedkategorier
 • Innleveringer.
  • Oppgaver som gis digitalt gir mulighet til å kople opp digitale ressurser -> Kan gi rikere oppgaver med lavere inngangsterkel.
  • Leveringsfrist, det kan legges leveringsfrist. Det kan virke mer forpliktende enn en manuell frist.
  • Oversikt, Læreren har kontinuerlig tilgang til lister over hvem som har levert og hva som er rettet.
  • Digitale tilbakemeldinger, læreren kan komme raskere i gang med retting -
   • rask tilbakemelding gir god læringseffekt.
   • Lærer kan kommentere rett inn i elevens tekst, for eks med merknader og sporede endringer
  • Hyperkoblinger, en kan lage koblinger mellom elevtekst og nettressurser, slik at eleven kan hente ut relevant info Eks kopling til gramatikksider ved retting av språk.
 • Prosess-skriving
  • En fordel med LMS er at alle utkast og tilbakemeldinger blir liggende og prosessen kan enkelt dokumenteres. (utkast kan ogaå være tekst, bilde, film, hørespill...)
  • Det digitale formatet gjør det enkelt for eleven å redigere, klippe, kopiere og lime inn.
  • Prosessen blir delt opp i 7 økter.
  • Ros og råd blir gitt underveis (ikke ros og ris)
  • Mappevurdering passer godt inn sammen med LMS
 • Digitale samtaler
  • Noen av dagens mest framtredende læringssyn finner vi i konstruktivistiske og sosiokulturelle syn hvor samhandling er viktig.
  • Diskusjonsteknikk
  • Argumentasjonsteknikk
  • det er lavere inngangsterkel i digitale samtaler og kan være et springbrett for å delta mer i muntlige samtaler
 • Testverktøy
  • Rask tilbakemelding, viktig for læringsmotivasjonen.
  • Testene kan tas flere ganger iløpet av læringsprosessen. Slik vil framgang lett dokumenteres
  • Mer entydig fokus på det faglige innholdet enn skriftlige arbeider:
   • Holder jeg blyanten riktig nå?
   • Skrives billett med en eller to l-er?
   • Hvordan kan jeg svare på dette med en hel setning?
  • Elever kan lage prøver
 • Samskriving
  • En form for prosess-skriving.
  • Prosessen veksler mellom individuell og felles skriving.
  • Hjelper hverandre med teksten og gir tilbakemelding og forhandler om hvilke avsnitt som skal være med.
  • Arbeidsmåten vil være likt det man ofte møter i arbeidslivet senere.
  • Men krever tett oppfølging fra lærer (ikke gå i prosjektfella fra L97).

Ingen kommentarer: