tirsdag 17. mars 2009

Kunnskap og "kunnskaping" i den digitale skolenRune J. Krumsvik Førsteamanuensis, dr. philos Universitetet i Bergen.

Når samfunnet endrer seg.
Vi er i en digital revolusjon som bare er 10 år gammelt. Vi har lært svarene, det er spørsmålen vi ikke kjenner. Vi representerer de digitale imigranter. Mellom oss og de digitalt innfødte er det et digitalt gap.

Nye muligheter i skolen. IKT er kommet for å bli i skolen. Dette må skoleeiere, skoleledere, lærere, departement og direktorat skjønne og ta konsekvenser av. Lærerutdanning må også utdanne lærere som er rustet for denne utviklingen.

Det blir anbefalt å sjekke Godoy Skole sin web, en nettside som har svært mye besøk og som har overlevd i 10 år uten å bli uaktuell. Siden oppdateres stadig.

Rituell og faglig IKT-bruk
Rituell bruk er knyttet til folks bruk av ikt som en del av det å være en e-borger. Daglig sjekking av epost og sending av sms er eksempler. Det er knyttet til sosiale behov, underholdning, formålsløst. Facebook, msn, YouTube, Second Life osv.
Faglig bruk er knyttet til undervisning, kunnskap, læring, fortolkningskompetanse. Viten.no, utdanning.no, diglib.no, ndla.no (anbefalt ressurs), naturfag.no(anbefalt ressurs) er eksempler på fagnettsteder.

Dette er ikke et svart/hvitt skille. Det rituelle er også en del av det faglige, faren er at det rituelle blir for lite faglig. Mange elever hevder å ha stor simultankapasitet, dvs at de kan gjøre mange ting samtidig. De multitasker. Hva er så faglig Ikt bruk? Det består av tre komponenter; allmenn kompetanse, digital kompetanse og vurderingskompetanse. Læreren må være god på Ikt-bruk og ha en jevn oppdatering på feltet. Det må gis rom for at elevene får lære, utvikle og vist sin Ikt-kompetanse.

Lærerens digitale kompetanse
Definisjon: Digital kompetanse er læreren sin evne til å bruke IKT faglig med et godt pedagogisk-didaktisk IKT-skjønn og være bevisst hva dette har å si for læringsstrateiiene og danningsaspekta til elevene. (Krumsvik, 2007).

Hva er din digitale kompetanse?
1 Digital ubevisst og inkompetent
2 Digitalt bevisst og inkompetent
3 Digitalt bevisst og kompetent
4 Høg digital bevissthet og kompetanse

Digital kompetanseheving i lærerutdanningen.
Respons in actions, mentometerknapper brukes underveis i undervisning for å kartlegge hva som er bra i den enkelte forelesning. Foreleser blottlegger seg og får direkte tilbakemelding. Resultatene kan så brukes senere.

Det fysiske og digitale klasserom
Kompetansemål - Ta utgangspunkt i kompetansemålet
Starthjelp for læreren; digitale ressurser som for eks ndla.no og naturfag.no, ressurserser som dette kan legges inn i læringsplatformen.
Faglig innhold
Undervisnings- og arbeidsmåter
En blanding mellom tradisjonelle og digitale måter
Vurdering
e-tester kan være et alternativ
Lærere- og elevforutsetninger

Skal man regulere nettilgang for elevene?

Formativ Vurdering i den digitale skolen; Feedup, Feedforward, Feedback til eleven.

Ingen kommentarer: